Final Turu­nun Erte­len­me Tari­hi­nin İlanı

Sev­gi­li Olim­pi­yat Katılımcıları;

Final Turu­nun 4 Nisan 2021 tari­hi­ne (Ülke­ler­de fark­lı­lık­lar ola­bi­lir!) erte­len­di­ği­ni duyur­mak­ta­yız. Geç­ti­ği­miz bir­kaç gün için­de, orga­ni­zas­yon komi­te­si olarak(Rusya) eta­bın tari­hi­ni erte­le­me tale­biy­le (diğer hakem­li Olim­pi­yat­lar­la kesiş­me) çok sayı­da mek­tup aldık. Katı­lım­cı­lar­la buluş­ma­ya ve Olim­pi­ya­tın son eta­bı­nı 4 Nisan 2021 tarihinde(gün deği­şe­bi­lir!) ger­çek­leş­tir­me­ye karar verdik.

Bun­dan önce , «Ebe­veyn» özel­li­ği dahil «Kişi­sel ayar­lar» bölü­mün­de­ki tüm sütun­la­rı dol­dur­ma­nız gere­kir. Bu, son aşa­ma­ya katı­lım için bir ön şart­tır. Sis­tem ayar­la­rı­nı dol­du­ran fina­list­le­re bil­gi sis­te­mi üze­rin­den sınav dave­ti­ye­le­ri yol­lan­ma­ya başlanacaktır.