Kiel vi pen­sas, kio oka­zus, se kun­ve­n­igi «tek­ni­k­ulojn» kaj «huma­n­istojn» de diver­saj aĝoj sam­lo­ke kaj sam­tem­pe? Kaj poste bru­l­igi faj­ron de kre­emo kaj stre­bo al sci­oj en ili­aj koroj, kaj ple­n­igi la spa­con per sonoj de bonaj kantoj?

Inter­na­cia mult-pro­fi­la kun­ve­no «For­mu­lo de Inte­gr­eco», FdI estas nia res­pon­do al la demando.

Nuna nov­aĵo en la angla paĝo de la ret­ejo.