Final Turun tarihi

İng­il­izce Dil Olim­pi­ya­tı­’­nın Final turu 19 Mart 2023’te böl­ge­sel mer­kez­ler­de ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Sınav Mer­ke­zi­ni seç­me imka­nı, Şubat sonu hesa­bı­nız­da kul­la­nı­ma açı­la­cak­tır. Katı­lım ile ilgi­li bil­gi­ler tüm katı­lım­cı­la­ra e‑posta ile gönderilecektir.

Lüt­fen Final turu­na kayıt sıra­sın­da kişi­sel bil­gi­le­ri­nin doğ­ru oldu­ğu­nu, özel­lik­le sınıf numa­ra­nı­zı bir daha konr­tol etme­ni­zi özel­lik­le rica ediyoruz.