Ele­me Turu­nun Sonuçları

Sayın Katı­lım­cı­lar!

Birey­sel sonuç­lar, Bil­gi sis­te­mi­mi­zin kişi­sel hesap­la­rın­da mev­cut­tur. Eşik puanı­na ula­şan katı­lım­cı­lar final turu­na davet edilecektir.

Ele­me Turu­nun protokolü:

 

Ken­di­ni­zi pro­to­kol­de gör­mü­yor­sa­nız, Bil­gi Sis­te­min­de hesa­bın­da­ki tüm veri­le­ri henüz dol­dur­ma­mış­sı­nız demek­tir. Pro­to­kol 5 Oca­k­’­ta güncellenecektir.

Eşik puan­lar

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

13 puan

12 puan

12 puan

11 puan

10 puan

11 puan

11 puan

Olim­pi­ya­tın ikin­ci (Final) turu, çeşit­li ülke­ler­de­ki bir­çok yer­ler­de Şubat — Mart 2023 sonun­da yapı­la­cak­tır. Konum­lar­la ilgi­li ayrın­tı­lı bil­gi­ler, turun baş­lan­gı­cı­na yakın bir zaman­da sunulacaktır.

Olim­pi­ya­tın kural­la­rı, ele­me aşa­ma­sı­nın sonuç­la­rı­na göre bir iti­raz sağ­la­maz, ancak orga­ni­zas­yon komi­te­si tes­pit edi­len tüm tek­nik hata­la­rı düzelt­me­ye hazır­dır. Kişi­sel veri­le­ri­niz­de bir hata bulur­sa­nız, lüt­fen der­hal Orga­ni­zas­yon Komi­te­si­’­ne yazınız.

Soru­la­rı­nı­zı (hem sorun­lar hem de katı­lım­la ilgi­li) orga­ni­za­tör­le­re  olimp.​eng@​formulo.​org ve  iletisim@​formulo.​org adre­si­ne e‑posta gönderebilirsiniz.

Fina­list­le­ri teb­rik edi­yo­ruz ve Final Turun­da görüş­mek üzere!