Par­to­pre­no en la unua raŭn­do de Olim­pi­ko

La par­to­pre­n­ontoj devas esti ler­ne­j­anoj de klas­jaroj ekvi­va­len­taj al rus­lan­daj klas­jaroj 5–11 (aĝo: 11–17 jaroj). Homoj, kiuj venas el lan­doj kun alia sis­te­mo de klas­jaroj, povas elek­ti la kom­ple­tojn de la tas­koj laŭ la tabe­lo de kon­gru­aj klas­jaroj (por kelkaj lan­doj) aŭ akor­de al la aĝo de la stu­d­antoj: la rus­lan­da klas­jaro 5 res­pon­das prok­si­m­ume al la 2005‑a nas­kiĝ­jaro, la klas­jaro 11 — al la 1999.

Bv. ne for­ge­si, ke via sol­vo de ĉiu tas­ko devas enha­vi ple­nan kla­r­igon, ne nur la ĝus­tan res­pon­don.

Ni ĝojus se ankaŭ viaj ami­koj, ŝat­antaj mate­ma­ti­kon, par­to­pre­nus. Tamen, ĉiu labo­ro devas esti far­ita per­so­ne; ali­ka­ze via sen­d­aĵo ne estos kon­si­de­r­ita.

Bv. esti aku­ra­taj far­ante vian labo­ron, sek­vu la regu­lojn kaj kla­r­igu ĉiujn nece­sajn dat­umojn. Vi ne devas res­kri­bi la tas­kojn mem, bv. skri­bi nur viajn sol­vojn.

Vi povas skri­bi viajn sol­vojn mane kaj skani ilin, aŭ taj­pi ilin uzante tekst-redak­t­ilon. La sol­voj devas esti skri­b­itaj en Espe­r­anto, la angla, la fran­ca, la ger­ma­na, la kart­ve­la, la hebrea, la his­pa­na, la per­sa, la ruma­na, la rusa, la ukra­i­na, aŭ la uzbe­ka; uzado de ali­aj lin­g­voj devas esti inter­kon­sen­t­ita kun la orga­ni­z­antoj anti­ci­pe. Por ano­ni­ma kla­sifi­k­ado, vi ne devas skri­bi vian nomon sur la pape­raj foli­oj kun la sol­voj.

Antaŭ ol sen­di viajn sol­vojn, bv. ple­n­igi la deman­d­aron. (Bv. elŝu­ti ĝin en for­m­ato de Excel se MS Excel estas atin­gl­ebla. Ali­ka­ze bv. kopii la deman­dojn (sur la dua paĝo) kaj aldo­nu viajn res­pon­dojn uzante dosi­e­ron en for­m­ato .odt aŭ .txt)

La sol­voj devas esti sen­d­itaj al la Ĵurio antaŭ la 18‑a de novem­bro. Se vi rice­vis iajn instruk­ci­ojn de via loka orga­ni­za komi­ta­to aŭ instru­isto, bv. sek­vi ilin. Ali­ka­ze bv. sen­di la dosi­e­ron kun viaj sol­voj kaj la res­pon­d­itan deman­d­aron al [email protected]​formulo.​org. Bv. indi­ki vian gradon de par­to­pre­no (klas­jaron) (R5, …, R11) en la Temo-linio (Sub­ject).