«For­mu­lo de Inte­gr­eco» / «La tria jar­m­ilo» inter­na­cia Olim­pi­ko

Inter­na­cia Mate­ma­ti­ka Olim­pi­ko «For­mu­lo de Inte­gr­eco» / «La tria jar­m­ilo» daŭ­r­igas du antaŭajn sen­de­p­endajn Olim­pi­kojn: «For­mu­lo de Inte­gr­eco», kiu oka­zis en 2012/2013, kaj «La tria jar­m­ilo», kiun oni aran­ĝ­adas ekde 2001. La unu­ig­ita Olim­pi­ko, orga­ni­z­ata de Sankt-Peter­bur­ga Ŝtata Uni­ver­si­ta­to kaj Fon­d­aĵo Eŭler, la unu­an fojon estis aran­ĝ­ita en la ler­no­j­aro 2013/2014. En la jaro 2014/2015 ĝi kolek­tis pli ol 6,000 stu­den­tojn el 15 lan­doj.

Ni invi­tas ler­ne­j­anojn de la klas­jaroj 5–11 (el ler­n­ejoj de Rus­lan­do) kaj ler­ne­j­anojn de la aĝo 11–17 jaroj (el la tuta mon­do). La Olim­pi­ko tra­pa­sos je du eta­poj, la unua estas neĉe­e­s­ta (okto­bro-novem­bro), la dua estas ĉee­s­ta (febru­aro).

La olim­pi­kaj tas­koj estas tra­du­k­itaj al kelkaj lin­g­voj. Kon­kur­s­antoj raj­tas skri­bi la sol­vojn en tiuj lin­g­voj.

La par­to­pre­no estas sen­pa­ga. Ĉiuj ler­n­antoj povas par­to­pre­ni la unu­an eta­pon, kaj la ven­k­intoj de la unua eta­po estos invi­t­itaj al la dua. Ven­k­intoj de la antaŭa Olim­pi­ko (kun diplo­moj de ajna grado) ankaŭ estas invi­t­ataj rek­te al la dua eta­po. Par­to­pre­n­intoj kun la plej bonaj rezul­toj de la dua eta­po estos pre­mi­itaj per diplo­moj kaj invi­t­itaj (kun reduk­t­ita koti­zo) al la inter­na­cia mate­ma­ti­ka kun­ve­no «For­mu­lo de Inte­gr­eco».


En la ler­no­j­aro 2016/2017 la unua eta­po de la Olim­pi­ko daŭ­ros de la 22‑a de okto­bro ĝis la 18‑a de novem­bro.

Tas­koj de la unua eta­po kaj infor­moj por la par­to­pre­n­antoj

La Orga­ni­za Komi­ta­to estas kon­tak­t­ebla per ret­po­ŝ­to [email protected]​formulo.​org.

Niaj part­ne­roj en diver­saj lan­doj

Bul­ga­rio: Математика без границ

Ekva­do­ro: Olim­pi­ada Mate­máti­ca Ecu­a­to­ri­ana

Ira­no: Inter­na­ti­o­nal Mat­he­ma­tics Con­test Uni­on

Mol­da­vio: Tira­s­pol State Uni­ver­si­ty in Chi­și­nău

His­pa­nio: ESTAL­MAT Anda­lu­cía

His­to­rio

Olim­pi­ko 2015/2016

Olim­pi­ko 2014/2015