Спис­ки новых учеб­ных групп дистан­ци­он­но­го круж­ка 2017–18

Ниже опуб­ли­ко­ва­ны спис­ки уча­щих­ся 4 новых групп дистан­ци­он­но­го круж­ка «Фор­му­ла Един­ства» на вто­рое полу­го­дие 2017–18 учеб­но­го года.

Пер­вое заня­тие состо­ит­ся 13 или 14 янва­ря (в зави­си­мо­сти от груп­пы). Ваш пре­по­да­ва­тель свя­жет­ся с вами по элек­трон­ной почте.

Обра­ти­те вни­ма­ние, что вре­мя заня­тий ука­за­но мос­ков­ское.

Груп­па А

Пре­по­да­ва­тель: Ели­за­ров Ники­та Вячеславович
Вре­мя заня­тий: вос­кре­се­нье, 14:00 — 15:30

 1. Абза­ли­ло­ва Ари­на Тимуровна
 2. Афон­ская Ира­и­да Ивановна
 3. Бита­но­ва Вик­то­рия Артёмовна
 4. Буты­лов Мат­вей Николаевич
 5. Гай­да­ма­ви­ч­ю­те Вик­то­ря Владо
 6. Голов­кин Алек­сандр Андреевич
 7. Деми­до­вич Эду­ард Максимович
 8. Демит­ра­ки Ели­за­ве­та Георгиевна
 9. Дроз­до­ва Алё­на Михайловна
 10. Ивен­сен Миха­ил Михайлович
 11. Кали­ни­чев Алек­сандр Евгеньевич
 12. Кали­но Вла­ди­слав Алексеевич
 13. Каши­рин Артем Сергеевич
 14. Кир­са­но­ва Жан­на Юрьевна
 15. Кова­лен­ко Мари­на Аркадьевна
 16. Коро­хов Андрей Дмитриевич
 17. Ксе­но­фон­то­ва Юлия Владимировна
 18. Кули­ков Артем Сергеевич
 19. Пал­ты­ше­ва Кари­на Алексеевна
 20. Роль­гей­зер Ген­рих Витальевич
 21. Рома­нен­ко Алек­сандр Владимирович
 22. Савин Сер­гей Александрович
 23. Соко­лов Ники­та Валерьевич
 24. Тол­ка­чев Алек­сандр Владимирович
 25. Филь Ана­ста­сия Евгеньевна
 26. Чечу­лин Лев Олегович
 27. Шиля­гин Дмит­рий Андреевич
 28. Шла­пак Мария Владимировна
 29. Юрчук Миро­слав Дмитриевич

Груп­па B

Пре­по­да­ва­тель: Тара­сов Алек­сандр Сергеевич
Вре­мя заня­тий: суб­бо­та, 18:00 — 19:30

 1. Авдо­ни­на Ксе­ния Сергеевна
 2. Валет­ди­нов Нур Азатович
 3. Вино­гра­дов Ники­та Сергеевич
 4. Вла­ди­ми­ров Алек­сей Борисович
 5. Дани­лов Артем Максимович
 6. Джа­фа­ро­ва Ляман Джа­мал кызы
 7. Жид­ков Артем Сергеевич
 8. Кара­ва­е­ва Яна Антоновна
 9. Коз­ло­ва-Каз­ба­но­ва Люд­ми­ла Леонидовна
 10. Козье­ва Ека­те­ри­на Сергеевна
 11. Коряв­ка Ана­ста­сия Алексеевна
 12. Кра­силь­ни­ков Кон­стан­тин Алексеевич
 13. Куд­ря­шов Кирилл Сергеевич
 14. Ман­жу­ла Ели­за­ве­та Алексеевна
 15. Нади­ма­нов Ахмед Ренатович
 16. Орло­ва Ека­те­ри­на Евгеньевна
 17. Пор­ху­но­ва Дарья Владиславовна
 18. Роль­гей­зер Мар­тин Витальевич
 19. Сенец­кий Андрей Вячеславович
 20. Сиби­лен­ко Яро­слав Владимирович
 21. Тол­ка­че­ва Мария Владимировна
 22. Филип­по­ва Юлия Сергеевна
 23. Фокин Макар Дмитриевич
 24. Хаба Оль­га Алексеевна
 25. Царап­кин Мак­сим Денисович
 26. Юси­пов Артем Александрович

Груп­па C

Пре­по­да­ва­тель: Лапи­на Ари­на Григорьевна
Вре­мя заня­тий: вос­кре­се­нье, 10:00 — 11:30

 1. Ани­си­мо­ва Евге­ния Алексеевна
 2. Анто­но­ва Алла Витальевна
 3. Афа­на­сье­ва Анна Максимовна
 4. Болот­ни­ков Юрий Александрович
 5. Буса­ре­ва Софья Александровна
 6. Гага­ри­на Алё­на Александровна
 7. Глазь­ко Федор Евгеньевич
 8. Глу­хо­ва Кира Витальевна
 9. Гюнюч Атай Серханович
 10. Кита­ев Павел Алексеевич
 11. Креч­мер Егор Алексеевич
 12. Куд­ря­шов Мак­сим Сергеевич
 13. Курам­шин Эмиль Артемович
 14. Лабы­ни­на Оль­га Алексеевна
 15. Назме­е­ва Гузель Рустамовна
 16. Нови­ков Иван Андреевич
 17. Нухим­зон Артур Романович
 18. Пар­пи­е­ва Ека­те­ри­на Станиславовна
 19. Пер­це­ва Софья Андреевна
 20. Под­гу­зов Иван Андреевич
 21. Поло­жен­ко Вита­лий Дмитриевич
 22. Про­ши­на Мари­на Игоревна
 23. Путин Федор Алексеевич
 24. Сав­чук Таи­сия Игоревна
 25. Три­шин Яро­слав Сергеевич
 26. Щур Яро­слав Сергеевич

Груп­па D

Пре­по­да­ва­тель: Коп­чук Андрей Васильевич
Вре­мя заня­тий: вос­кре­се­нье, 12:30 — 14:00

 1. Авде­ев Дмит­рий Евгеньевич
 2. Авдо­ни­на Веро­ни­ка Сергеевна
 3. Ара­б­та­но­ва Мария Аркадьевна
 4. Важда­е­ва Дарья Сергеевна
 5. Выл­ко­ва Ама­лия Алексеевна
 6. Гай­да­мак Алек­сей Ильич
 7. Гималт­ди­но­ва Лена Рашидовна
 8. Жаров Андрей Владимирович
 9. Заха­ров Дмит­рий Максимович
 10. Кара­у­ло­ва Дарья Сергеевна
 11. Коха­нов Кирилл Сергеевич
 12. Лит­ви­нов Вла­ди­слав Андреевич
 13. Мерз­ля­ко­ва Мария Александровна
 14. Пав­люч­ков Антон Алексееевич
 15. Паль­це­ва Ксе­ния Константиновна
 16. Пуч­ков Пётр Андреевич
 17. Рудо­ме­то­ва Мари­на Сергеевна
 18. Самой­ло­ва Ели­за­ве­та Александровна
 19. Собя­нин Ники­та Алексеевич
 20. Таги­ров Данил Равилевич
 21. Тигор Поли­на Сергеевна
 22. Тюга­шев Гри­го­рий Вячеславович
 23. Фро­ло­ва Ната­лия Сергеевна
 24. Шпа­рев Дани­ил Сергеевич
 25. Щер­ба­чен­ко Майя Сергеевна
 26. Яко­влев Гри­го­рий Константинович