Спис­ки новых учеб­ных групп дистан­ци­он­но­го круж­ка 2017–18

Ниже опуб­ли­ко­ва­ны спис­ки уча­щих­ся 4 новых групп дистан­ци­он­но­го круж­ка «Фор­му­ла Един­ства» на вто­рое полу­го­дие 2017–18 учеб­но­го года.

Пер­вое заня­тие состо­ит­ся 13 или 14 янва­ря (в зави­си­мо­сти от груп­пы). Ваш пре­по­да­ва­тель свя­жет­ся с вами по элек­трон­ной почте.

Обра­ти­те вни­ма­ние, что вре­мя заня­тий ука­за­но мос­ков­ское.

Груп­па А

Пре­по­да­ва­тель: Ели­за­ров Ники­та Вяче­сла­во­вич
Вре­мя заня­тий: вос­кре­се­нье, 14:00 — 15:30

 1. Абза­ли­ло­ва Ари­на Тиму­ров­на
 2. Афон­ская Ира­и­да Ива­нов­на
 3. Бита­но­ва Вик­то­рия Артё­мов­на
 4. Буты­лов Мат­вей Нико­ла­е­вич
 5. Гай­да­ма­ви­ч­ю­те Вик­то­ря Вла­до
 6. Голов­кин Алек­сандр Андре­евич
 7. Деми­до­вич Эду­ард Мак­си­мо­вич
 8. Демит­ра­ки Ели­за­ве­та Геор­ги­ев­на
 9. Дроз­до­ва Алё­на Михай­лов­на
 10. Ивен­сен Миха­ил Михай­ло­вич
 11. Кали­ни­чев Алек­сандр Евге­нье­вич
 12. Кали­но Вла­ди­слав Алек­се­е­вич
 13. Каши­рин Артем Сер­ге­е­вич
 14. Кир­са­но­ва Жан­на Юрьев­на
 15. Кова­лен­ко Мари­на Арка­дьев­на
 16. Коро­хов Андрей Дмит­ри­е­вич
 17. Ксе­но­фон­то­ва Юлия Вла­ди­ми­ров­на
 18. Кули­ков Артем Сер­ге­е­вич
 19. Пал­ты­ше­ва Кари­на Алек­се­ев­на
 20. Роль­гей­зер Ген­рих Вита­лье­вич
 21. Рома­нен­ко Алек­сандр Вла­ди­ми­ро­вич
 22. Савин Сер­гей Алек­сан­дро­вич
 23. Соко­лов Ники­та Вале­рье­вич
 24. Тол­ка­чев Алек­сандр Вла­ди­ми­ро­вич
 25. Филь Ана­ста­сия Евге­ньев­на
 26. Чечу­лин Лев Оле­го­вич
 27. Шиля­гин Дмит­рий Андре­евич
 28. Шла­пак Мария Вла­ди­ми­ров­на
 29. Юрчук Миро­слав Дмит­ри­е­вич

Груп­па B

Пре­по­да­ва­тель: Тара­сов Алек­сандр Сер­ге­е­вич
Вре­мя заня­тий: суб­бо­та, 18:00 — 19:30

 1. Авдо­ни­на Ксе­ния Сер­ге­ев­на
 2. Валет­ди­нов Нур Аза­то­вич
 3. Вино­гра­дов Ники­та Сер­ге­е­вич
 4. Вла­ди­ми­ров Алек­сей Бори­со­вич
 5. Дани­лов Артем Мак­си­мо­вич
 6. Джа­фа­ро­ва Ляман Джа­мал кызы
 7. Жид­ков Артем Сер­ге­е­вич
 8. Кара­ва­е­ва Яна Анто­нов­на
 9. Коз­ло­ва-Каз­ба­но­ва Люд­ми­ла Лео­ни­дов­на
 10. Козье­ва Ека­те­ри­на Сер­ге­ев­на
 11. Коряв­ка Ана­ста­сия Алек­се­ев­на
 12. Кра­силь­ни­ков Кон­стан­тин Алек­се­е­вич
 13. Куд­ря­шов Кирилл Сер­ге­е­вич
 14. Ман­жу­ла Ели­за­ве­та Алек­се­ев­на
 15. Нади­ма­нов Ахмед Рена­то­вич
 16. Орло­ва Ека­те­ри­на Евге­ньев­на
 17. Пор­ху­но­ва Дарья Вла­ди­сла­вов­на
 18. Роль­гей­зер Мар­тин Вита­лье­вич
 19. Сенец­кий Андрей Вяче­сла­во­вич
 20. Сиби­лен­ко Яро­слав Вла­ди­ми­ро­вич
 21. Тол­ка­че­ва Мария Вла­ди­ми­ров­на
 22. Филип­по­ва Юлия Сер­ге­ев­на
 23. Фокин Макар Дмит­ри­е­вич
 24. Хаба Оль­га Алек­се­ев­на
 25. Царап­кин Мак­сим Дени­со­вич
 26. Юси­пов Артем Алек­сан­дро­вич

Груп­па C

Пре­по­да­ва­тель: Лапи­на Ари­на Гри­го­рьев­на
Вре­мя заня­тий: вос­кре­се­нье, 10:00 — 11:30

 1. Ани­си­мо­ва Евге­ния Алек­се­ев­на
 2. Анто­но­ва Алла Вита­льев­на
 3. Афа­на­сье­ва Анна Мак­си­мов­на
 4. Болот­ни­ков Юрий Алек­сан­дро­вич
 5. Буса­ре­ва Софья Алек­сан­дров­на
 6. Гага­ри­на Алё­на Алек­сан­дров­на
 7. Глазь­ко Федор Евге­нье­вич
 8. Глу­хо­ва Кира Вита­льев­на
 9. Гюнюч Атай Сер­ха­но­вич
 10. Кита­ев Павел Алек­се­е­вич
 11. Креч­мер Егор Алек­се­е­вич
 12. Куд­ря­шов Мак­сим Сер­ге­е­вич
 13. Курам­шин Эмиль Арте­мо­вич
 14. Лабы­ни­на Оль­га Алек­се­ев­на
 15. Назме­е­ва Гузель Руста­мов­на
 16. Нови­ков Иван Андре­евич
 17. Нухим­зон Артур Рома­но­вич
 18. Пар­пи­е­ва Ека­те­ри­на Ста­ни­сла­вов­на
 19. Пер­це­ва Софья Андре­ев­на
 20. Под­гу­зов Иван Андре­евич
 21. Поло­жен­ко Вита­лий Дмит­ри­е­вич
 22. Про­ши­на Мари­на Иго­рев­на
 23. Путин Федор Алек­се­е­вич
 24. Сав­чук Таи­сия Иго­рев­на
 25. Три­шин Яро­слав Сер­ге­е­вич
 26. Щур Яро­слав Сер­ге­е­вич

Груп­па D

Пре­по­да­ва­тель: Коп­чук Андрей Васи­лье­вич
Вре­мя заня­тий: вос­кре­се­нье, 12:30 — 14:00

 1. Авде­ев Дмит­рий Евге­нье­вич
 2. Авдо­ни­на Веро­ни­ка Сер­ге­ев­на
 3. Ара­б­та­но­ва Мария Арка­дьев­на
 4. Важда­е­ва Дарья Сер­ге­ев­на
 5. Выл­ко­ва Ама­лия Алек­се­ев­на
 6. Гай­да­мак Алек­сей Ильич
 7. Гималт­ди­но­ва Лена Раши­дов­на
 8. Жаров Андрей Вла­ди­ми­ро­вич
 9. Заха­ров Дмит­рий Мак­си­мо­вич
 10. Кара­у­ло­ва Дарья Сер­ге­ев­на
 11. Коха­нов Кирилл Сер­ге­е­вич
 12. Лит­ви­нов Вла­ди­слав Андре­евич
 13. Мерз­ля­ко­ва Мария Алек­сан­дров­на
 14. Пав­люч­ков Антон Алек­се­е­е­вич
 15. Паль­це­ва Ксе­ния Кон­стан­ти­нов­на
 16. Пуч­ков Пётр Андре­евич
 17. Рудо­ме­то­ва Мари­на Сер­ге­ев­на
 18. Самой­ло­ва Ели­за­ве­та Алек­сан­дров­на
 19. Собя­нин Ники­та Алек­се­е­вич
 20. Таги­ров Данил Рави­ле­вич
 21. Тигор Поли­на Сер­ге­ев­на
 22. Тюга­шев Гри­го­рий Вяче­сла­во­вич
 23. Фро­ло­ва Ната­лия Сер­ге­ев­на
 24. Шпа­рев Дани­ил Сер­ге­е­вич
 25. Щер­ба­чен­ко Майя Сер­ге­ев­на
 26. Яко­влев Гри­го­рий Кон­стан­ти­но­вич