Спис­ки учеб­ных групп дистан­ци­он­но­го круж­ка 2017 – 18

Ниже опуб­ли­ко­ва­ны спис­ки уча­щих­ся 11 групп дистан­ци­он­но­го круж­ка «Фор­му­ла Един­ства» на 2017 – 18 учеб­ный год (по состо­я­нию на утро 8 октяб­ря). Ваши пре­по­да­ва­те­ли уже свя­за­лись со все­ми вами по почте.

Обра­ти­те вни­ма­ние, что вре­мя заня­тий ука­за­но мос­ков­ское.

Груп­па 1

Пре­по­да­ва­тель: Ели­за­ров Ники­та Вячеславович
Вре­мя заня­тий: вос­кре­се­нье, 13:00 — 14:30

 1. Булат Андрей Владимирович
 2. Васи­льев Ана­то­лий Михайлович
 3. Гон­ча­ров Марк Александрович
 4. Его­ро­ва Ана­ста­сия Владимировна
 5. Коно­ва­лов Артём Сергеевич
 6. Куд­рев­ская Вера Александровна
 7. Куря­бов Дани­ла Александрович
 8. Поме­ран­цев Андрей Владимирович
 9. Пруч­ки­на Ели­за­ве­та Анатольевна
 10. Рябо­ва Поли­на Сергеевна
 11. Сан­чо Муха­чев Сер­жи Джузепович
 12. Сул­та­нов Артём Рашитович
 13. Хай­ти­на Анна Юрьевна
 14. Чет­ве­ри­ко­ва Ксе­ния Алексеевна

Груп­па 2

Пре­по­да­ва­тель: Ели­за­ров Ники­та Вячеславович
Вре­мя заня­тий: суб­бо­та, 19:00 — 20:30

 1. Амбро­сов­ская Дарья Викторовна
 2. Бес­па­лов Ники­та Владимирович
 3. Дубен­чи­ко­ва Ана­ста­сия Сергеевна
 4. Ере­мин Егор Александрович
 5. Квар­да­ко­ва Юлия Михайловна
 6. Кисель Ники­та Сергеевич
 7. Рвач Оле­ся Игоревна
 8. Рыб­ки­на Ели­за­ве­та Геннадьевна
 9. Ста­ро­бин­ский Мак­сим Игоревич
 10. Сте­па­но­вич Марк Милорадович

Груп­па 3

Пре­по­да­ва­тель: Попов Свя­то­слав Алексеевич
Вре­мя заня­тий: вос­кре­се­нье, 18:30 — 20:00

 1. Анге­лов Вита­лий Михайлович
 2. Беля­ев Гри­го­рий Андреевич
 3. Гаджиа­га­ев Маго­ме­да­ли Тельманович
 4. Гар­ма­шев Олег Викторович
 5. Гера­си­мов Дмит­рий Валерьевич
 6. Гла­дыш Татья­на Юрьевна
 7. Его­ров Все­во­лод Кириллович
 8. Зотов Миха­ил Витальевич
 9. Иевлев Бог­дан Юрьевич
 10. Ильин Денис Александрович
 11. Ишма­ко­ва Ксе­ния Валерьевна
 12. Кро­хин Андрей Михайлович
 13. Куту­зов Миха­ил Владимирович
 14. Молот­ко­ва Вален­ти­на Георгиевна
 15. Руба­но­ва Оль­га Алексеевна
 16. Сви­сту­но­ва Анна Олеговна
 17. Селюш­ки­на Ната­лья Евгеньевна
 18. Яры­гин Артём Вадимович

Груп­па 4

Пре­по­да­ва­тель: Тара­сов Алек­сандр Сергеевич
Вре­мя заня­тий: суб­бо­та, 18:00 — 19:30

 1. Анге­ло­ва Еле­на Михайловна
 2. Бутов­ская Ева Евгеньевна
 3. Васи­льев Дани­ла Алексеевич
 4. Дани­ло­ва Поли­на Витальевна
 5. Ерма­ков Фёдор Петрович
 6. Жид­ков Артем Сергеевич
 7. Зени­на Дарья Алексеевна
 8. Машо­шин Вла­ди­мир Владимирович
 9. Низ­кая Дарья Романовна
 10. Под­ки­ды­ше­ва Дарья Александровна
 11. Рудо­ме­тов Нико­лай Александорович
 12. Сал­мин Вла­ди­мир Дмитриевич
 13. Смо­ли­на Ели­за­ве­та Александровна
 14. Тели­ца Илья Денисович
 15. Хох­лов Алек­сей Александрович
 16. Шуни­ков Роман Александровичь
 17. Яко­вле­ва Тама­ра Алексеевна
 18. Яшно­ва Дарья Михайловна

Груп­па 5

Пре­по­да­ва­тель: Тара­сов Алек­сандр Сергеевич
Вре­мя заня­тий: вос­кре­се­нье, 11:00 — 12:30

 1. Арма­шу­ра Ани­та Сергеевна
 2. Буре­ев Фёдор Григорьевич
 3. Васи­на Дарья Анатольевна
 4. Герц Эду­ард
 5. Гор­де­ев Дмит­рий Алексеевич
 6. Грин­штейн Роберт Алексеевич
 7. Елу­по­ва Оль­га Вячеславовна
 8. Ивчен­ков Дмит­рий Владимирович
 9. Кома­ров Сер­гей Дмитриевич
 10. Линь Вань­син Николаевич
 11. Мар­ка­сов Васи­лий Андреевич
 12. Нехай Майя Евгеньевна
 13. Овчин­ни­ко­ва Ана­ста­сия Романовна
 14. Под­зо­ров Лео­нид Юрьевич
 15. Саи­дов Иван Алиевич
 16. Сан­чо Муха­чев Марк Джузепович
 17. Скрип­ни­чен­ко Нико­лай Сергеевич
 18. Солу­я­но­ва Ана­ста­сия Константиновна

Груп­па 6

Пре­по­да­ва­тель: Попов Свя­то­слав Алексеевич
Вре­мя заня­тий: вос­кре­се­нье, 16:00 — 17:30

 1. Ала­е­ва Аме­лия Игоревна
 2. Ахма­дул­лин Эрик Тимурович
 3. Вели­ко­ред­ча­нин Иван Андреевич
 4. Гафизов Тимур Рамизович
 5. Гури­е­ва Зами­ра Заурбековна
 6. Гусев Рости­слав Владимирович
 7. Казин­кин Алек­сандр Владимирович
 8. Кова­лен­ко Дарья Константиновна
 9. Литов­чен­ко Олег Михайлович
 10. Набо­ких Илья Алексеевич
 11. Сака­ря­ну Ана­ста­сия Владимировна
 12. Саха­не­вич Иван Алексеевич
 13. Соло­вье­ва Вио­лет­та Дмитриевна
 14. Сто­ло­но­гов Илья Игоревич
 15. Топо­ров Яро­слав Андреевич
 16. Чур­кин Антон Андреевич
 17. Юна­ков­ский Илья Николаевич

Груп­па 7

Пре­по­да­ва­тель: Коп­чук Андрей Васильевич
Вре­мя заня­тий: суб­бо­та, 15:00 — 16:30

 1. Белин­ский Дмит­рий Олегович
 2. Белов Евге­ний Алексеевич
 3. Бори­сов Ники­та Викторович
 4. Гал­кин Миха­ил Владимирович
 5. Голуб­ни­чен­ко Бог­дан Игоревич
 6. Гре­дя­ги­на Ека­те­ри­на Владимировна
 7. Жиль­цо­ва Ана­ста­сия Александровна
 8. Мат­ро­сов Иван Дмитриевич
 9. Матю­ко­ва Ека­те­ри­на Михайловна
 10. Миро­нов Сте­пан Денисович
 11. Ники­тин Антон Сергеевич
 12. Ники­тин Мак­сим Сергеевич
 13. Семе­но­ва Ири­на Никрлаевна
 14. Суха­рев Ники­та Николаевич
 15. Шир­ку­но­ва Мария Михайловна

Груп­па 8

Пре­по­да­ва­тель: Коп­чук Андрей Васильевич
Вре­мя заня­тий: вос­кре­се­нье, 10:00 — 11:30

 1. Ани­стра­тен­ко Вале­рия Евгеньевна
 2. Биляв­ский Дмит­рий Дмитриевич
 3. Блаж­чен­ко Вла­ди­слав Андреевич
 4. Боч­ка­рев Глеб Константинович
 5. Гор­дей Дани­ил Анатольевич
 6. Дер­бе­нев Лев Вячеславович
 7. Каша­по­ва Ека­те­ри­на Ильшатовна
 8. Корт Павел Семенович
 9. Малу­хин Кирилл Алексеевич
 10. Мура­вьев Сер­гей Яковлевич
 11. Мухин Федор Алексеевич
 12. Перву­ши­на Татья­на Михайловна
 13. Поп­ко­ва Мария Алексеевна
 14. Сив­кин Мак­сим Алексеевич
 15. Смир­но­ва Софья Сергеевна
 16. Тимо­фе­ев Иван Алексеевич
 17. Хай­ти­на Алек­сандра Юрьевна

Груп­па 9

Пре­по­да­ва­тель: Лапи­на Ари­на Григорьевна
Вре­мя заня­тий: вос­кре­се­нье, 16:00 — 17:30

 1. Арцер Алек­сандр Александрович
 2. Ере­мен­ко Поли­на Вячеславовна
 3. Жар­ков Кирилл Александрович
 4. Ковя­зин Игорь Игоревич
 5. Кочу­ров Тимур Алексеевич
 6. Крив­шин­ко Олег Иванович
 7. Миши­на Татья­на Владимировна
 8. Ниг­ма­тул­лин Роберт Маратович
 9. Пере­хо­жев Евге­ний Алексеевич
 10. Рать­ко Ири­на Вадимовна
 11. Рябов Миха­ил Сергеевич
 12. Смир­но­ва Алек­сандра Сергеевна
 13. Соло­ду­шен­ко­ва Эле­о­но­ра Дмитриевна

Груп­па 10

Пре­по­да­ва­тель: Лапи­на Ари­на Григорьевна
Вре­мя заня­тий: вос­кре­се­нье, 18:00 — 19:30

 1. Афа­на­сьев Яро­слав Александрович
 2. Афа­на­сьев Кирилл Геннадьевич
 3. Бада­нин Арсе­ний Андреевич
 4. Васи­лье­ва Дарья Алексеевна
 5. Дени­сов-Элерс Эдвин Феликсович
 6. Кисе­лев Антон Олегович
 7. Коже­мя­ко­ва Ели­за­ве­та Александровна
 8. Кон­стан­ти­нов Федор Сергеевич
 9. Ост­ро­ухов Денис Сергеевич
 10. Пасын­ков Мат­вей Евгеньевич
 11. Тара­со­ва Юлия Игоревна
 12. Тищен­ко Анна Альбертовна
 13. Тука­ев Роберт Рафаэлевич
 14. Федо­ро­ва Яна Владимировна
 15. Чир­ков Яро­слав Игоревич

Груп­па 11

Пре­по­да­ва­тель: Рязан­це­ва Вален­ти­на Александровна
Вре­мя заня­тий: вос­кре­се­нье, 19:00 — 20:30

 1. Авза­ло­ва Вита­лия Эдуардовна
 2. Аки­мов Андрей Андреевич
 3. Боков Кирилл
 4. Вол­нен­ко Антон Александрович
 5. Ичев­ска Ива
 6. Круг­ляк Илья Михайлович
 7. Куан­дык Лей­ла Арайкызы
 8. Мяг­чи­ло­ва Мария Антоновна
 9. Некра­со­ва Дарья Сергеевна
 10. Пан­кин Яро­слав Константинович
 11. Пет­ров Павел Игоревич
 12. Реку­нен­ко Анна Александровна
 13. Сирот­ки­на Поли­на Олеговна
 14. Смир­но­ва Софья Андреевна
 15. Шинев­ский Саве­лий Андреевич