Списки учебных групп дистанционного кружка 2017 – 18

Ниже опуб­ли­ко­ва­ны спис­ки уча­щих­ся 7 групп дистан­ци­он­но­го круж­ка «Фор­му­ла Един­ства» на 2017 – 18 учеб­ный год (по состо­я­нию на 19 нояб­ря).

Обра­ти­те вни­ма­ние, что вре­мя заня­тий ука­за­но мос­ков­ское.

Группа 1 – 2

Пре­по­да­ва­тель: Ели­за­ров Ники­та Вяче­сла­во­вич
Вре­мя заня­тий: вос­кре­се­нье, 12:00 — 13:30

 1. Васи­льев Ана­то­лий Михай­ло­вич
 2. Гон­ча­ров Марк Алек­сан­дро­вич
 3. Кисель Ники­та Сер­ге­е­вич
 4. Коно­ва­лов Артём Сер­ге­е­вич
 5. Куд­рев­ская Вера Алек­сан­дров­на
 6. Поме­ран­цев Андрей Вла­ди­ми­ро­вич
 7. Пруч­ки­на Ели­за­ве­та Ана­то­льев­на
 8. Сте­па­но­вич Марк Мило­ра­до­вич
 9. Чет­ве­ри­ко­ва Ксе­ния Алек­се­ев­на
 10. Эхар­ти Феликс Хен­нин­го­вич

Группа 3

Пре­по­да­ва­тель: Попов Свя­то­слав Алек­се­е­вич
Вре­мя заня­тий: вос­кре­се­нье, 18:30 — 20:00

 1. Анге­лов Вита­лий Михай­ло­вич
 2. Беля­ев Гри­го­рий Андре­евич
 3. Гар­ма­шев Олег Вик­то­ро­вич
 4. Гера­си­мов Дмит­рий Вале­рье­вич
 5. Его­ров Все­во­лод Кирил­ло­вич
 6. Иевлев Бог­дан Юрье­вич
 7. Ишма­ко­ва Ксе­ния Вале­рьев­на
 8. Кро­хин Андрей Михай­ло­вич
 9. Круг­ляк Дани­ил Михай­ло­вич
 10. Куту­зов Миха­ил Вла­ди­ми­ро­вич
 11. Молот­ко­ва Вален­ти­на Геор­ги­ев­на
 12. Низ­кая Дарья Рома­нов­на
 13. Под­ки­ды­ше­ва Дарья Алек­сан­дров­на
 14. Руба­но­ва Оль­га Алек­се­ев­на
 15. Шуни­ков Роман Алек­сан­дро­вич
 16. Юна­ков­ский Илья Нико­ла­е­вич
 17. Яры­гин Артём Вади­мо­вич
 18. Яшно­ва Дарья Михай­лов­на

Группа 4 – 5

Пре­по­да­ва­тель: Тара­сов Алек­сандр Сер­ге­е­вич
Вре­мя заня­тий: вос­кре­се­нье, 11:00 — 12:30

 1. Арма­шу­ра Ани­та Сер­ге­ев­на
 2. Бутов­ская Ева Евге­ньев­на
 3. Васи­льев Дани­ла Алек­се­е­вич
 4. Васи­на Дарья Ана­то­льев­на
 5. Вве­ден­ская Мария Михай­лов­на
 6. Дани­ло­ва Поли­на Вита­льев­на
 7. Грин­штейн Роберт Алек­се­е­вич
 8. Елу­по­ва Оль­га Вяче­сла­вов­на
 9. Ивчен­ков Дмит­рий Вла­ди­ми­ро­вич
 10. Мар­ка­сов Васи­лий Андре­евич
 11. Овчин­ни­ко­ва Ана­ста­сия Рома­нов­на
 12. Под­зо­ров Лео­нид Юрье­вич
 13. Саи­дов Иван Али­е­вич
 14. Скрип­ни­чен­ко Нико­лай Сер­ге­е­вич
 15. Солу­я­но­ва Ана­ста­сия Кон­стан­ти­нов­на
 16. Тели­ца Илья Дени­со­вич
 17. Яко­вле­ва Тама­ра Алек­се­ев­на

Группа 6

Пре­по­да­ва­тель: Попов Свя­то­слав Алек­се­е­вич
Вре­мя заня­тий: вос­кре­се­нье, 16:00 — 17:30

 1. Ала­е­ва Аме­лия Иго­рев­на
 2. Ахма­дул­лин Эрик Тиму­ро­вич
 3. Вели­ко­ред­ча­нин Иван Андре­евич
 4. Гафизов Тимур Рами­зо­вич
 5. Гусев Рости­слав Вла­ди­ми­ро­вич
 6. Зорин Дмит­рий Алек­сан­дро­вич
 7. Кова­лен­ко Дарья Кон­стан­ти­нов­на
 8. Кузь­мин Сер­гей Алек­се­е­вич
 9. Машо­шин Вла­ди­мир Вла­ди­ми­ро­вич
 10. Набо­ких Илья Алек­се­е­вич
 11. Сал­мин Вла­ди­мир Дмит­ри­е­вич
 12. Соло­вье­ва Вио­лет­та Дмит­ри­ев­на
 13. Топо­ров Яро­слав Андре­евич
 14. Хох­лов Алек­сей Алек­сан­дро­вич
 15. Чур­кин Антон Андре­евич

Группа 7 – 8

Пре­по­да­ва­тель: Коп­чук Андрей Васи­лье­вич
Вре­мя заня­тий: вос­кре­се­нье, 10:00 — 11:30

 1. Ани­стра­тен­ко Вале­рия Евге­ньев­на
 2. Белов Евге­ний Алек­се­е­вич
 3. Биляв­ский Дмит­рий Дмит­ри­е­вич
 4. Бори­сов Ники­та Вик­то­ро­вич
 5. Гал­кин Миха­ил Вла­ди­ми­ро­вич
 6. Гор­дей Дани­ил Ана­то­лье­вич
 7. Дени­сов-Элерс Эдвин Фелик­со­вич
 8. Дер­бе­нев Лев Вяче­сла­во­вич
 9. Каша­по­ва Ека­те­ри­на Иль­ша­тов­на
 10. Матю­ко­ва Ека­те­ри­на Михай­лов­на
 11. Мура­вьев Сер­гей Яко­вле­вич
 12. Мухин Федор Алек­се­е­вич
 13. Ники­тин Антон Сер­ге­е­вич
 14. Ники­тин Мак­сим Сер­ге­е­вич
 15. Перву­ши­на Татья­на Михай­лов­на
 16. Сив­кин Мак­сим Алек­се­е­вич
 17. Сирот­ки­на Поли­на Оле­гов­на
 18. Тимо­фе­ев Иван Алек­се­е­вич
 19. Хай­ти­на Алек­сандра Юрьев­на

Группа 9 – 10

Пре­по­да­ва­тель: Лапи­на Ари­на Гри­го­рьев­на
Вре­мя заня­тий: вос­кре­се­нье, 18:00 — 19:30

 1. Афа­на­сьев Яро­слав Алек­сан­дро­вич
 2. Афа­на­сьев Кирилл Ген­на­дье­вич
 3. Гре­дя­ги­на Ека­те­ри­на Вла­ди­ми­ров­на
 4. Ковя­зин Игорь Иго­ре­вич
 5. Коже­мя­ко­ва Ели­за­ве­та Алек­сан­дров­на
 6. Кон­стан­ти­нов Федор Сер­ге­е­вич
 7. Корт Павел Семе­но­вич
 8. Некра­со­ва Дарья Сер­ге­ев­на
 9. Пасын­ков Мат­вей Евге­нье­вич
 10. Соло­ду­шен­ко­ва Эле­о­но­ра Дмит­ри­ев­на
 11. Тищен­ко Анна Аль­бер­тов­на
 12. Фёдо­ро­ва Яна Вла­ди­ми­ров­на

Группа 11

Пре­по­да­ва­тель: Рязан­це­ва Вален­ти­на Алек­сан­дров­на
Вре­мя заня­тий: вос­кре­се­нье, 19:00 — 20:30

 1. Авза­ло­ва Вита­лия Эду­ар­дов­на
 2. Аки­мов Андрей Андре­евич
 3. Блаж­чен­ко Вла­ди­слав Андре­евич
 4. Боков Кирилл
 5. Жар­ков Кирилл Алек­сан­дро­вич
 6. Ичев­ска Ива
 7. Круг­ляк Илья Михай­ло­вич
 8. Куан­дык Лей­ла Арай­кы­зы
 9. Пан­кин Яро­слав Кон­стан­ти­но­вич